Statut Fundacji
Wolno Mi

Postanowienia ogólne

§1
Fundacja pod nazwą: Wolno Mi (zwana dalej: Fundacją) została ustanowiona w 2015 r. przez Agnieszkę Zalewska-Dziwoki, Dagmarę Laurent-Kittler, Katarzynę Dembowska-Siemaszko, Klaudię Dryka (zwanymi dalej: Fundatorami) aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem.

§2
1. Fundacja działa pod nazwą: Wolno Mi.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji celów statutowych. Decyzję w sprawie rozpoczęcia i zakończenia działalności gospodarczej, a także jej zakresie podejmują Fundatorzy w drodze uchwały.

§3
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
2..Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4
Siedziba fundacji znajduje się w Gliwicach.

§5
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§6
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji.

§7
Fundacja może używać pieczęci z napisem „Fundacja Wolno Mi” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Cele fundacji i sposoby ich realizacji

§8
Misją Fundacji jest: upowszechnienie edukacji opartej na świadomym uczeniu się z własnej woli w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku.

§9
Celami Fundacji są:

 1. działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów;
 2. działalność kulturalna;
 3. dobroczynność;
 4. działalność naukowa;
 5. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 6. działalność w zakresie ochrony środowiska;
 7. wspieranie rodziców w realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;
 8. upowszechnianie wolnej edukacji demokratycznej, czyli edukacji opartej na świadomym uczeniu się z własnej woli w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku;
 9. prowadzenie i promowanie innowacyjnej i alternatywnej działalności oświatowej i edukacyjnej;
 10. zmiana systemu kształcenia uczniów i nauczycieli;
 11. wprowadzenie nowoczesnych, prospołecznych technik nauczania;
 12. działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia;
 13. działanie na rzecz środowisk zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną;
 14. wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej, sportowej, ekologicznej i prospołecznej;
 15. działanie na rzecz integracji europejskiej;
 16. działania na rzecz upowszechniania wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacji idei edukacji w wolności;
 17. wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości;
 18. wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci jak i rodziców;
 19. promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci; kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania;
 20. przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci oraz osób starszych i osób znajdujących się w kryzysie emocjonalnym)
 21. wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi;
 22. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin z problemem niepełnosprawności;
 23. propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego;
 24. przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego i zawodowego;
 25. pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego;
 26. kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

§10

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności poprzez:

 1. tworzenie, prowadzenie szkół, przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego, a także ośrodków i innych zorganizowanych form aktywności realizujących lub wspierających cele Fundacji;
 2. promowanie, inicjowanie, organizowanie, wspieranie przedsięwzięć w zakresie celów Fundacji;
 3. prowadzenie, wspieranie badań naukowych, zbieranie informacji i ich przetwarzanie, a także tworzenie opracowań i ich propagowanie;
 4. pozyskiwanie i wypracowywanie metod, rozwiązań, technologii mogących wspierać cele Fundacji lub ich propagowanie;
 5. organizowanie, współorganizowanie, finansowanie lub dofinansowanie kursów, szkoleń, warsztatów, staży, praktyk, udziału w konferencjach dla dzieci, młodzieży lub dorosłych, również w formie internetowej (e-learningu);
 6. podejmowanie inicjatyw, prowadzenie działań na rzecz zmian przepisów prawa w zakresie edukacji, w taki sposób, by prawo wspierało cele Fundacji, w szczególności by prawo wspierało tworzenie i rozwój wolnych i demokratycznych szkół i środowisk edukacyjnych;
 7. świadczenie bezpośredniej lub pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, merytorycznej, tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw dzieci i młodzieży zmierzających do ich rozwoju intelektualnego, kulturalnego, zawodowego, w tym w szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń, staży prowadzonych w kraju lub za granicą;
 8. finansowanie lub dofinansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży;
 9. zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audio-wideo, usług lub innych rozwiązań pomocnych w realizacji celów fundacji;
 10. współpracę w zakresie opisanym powyżej ze szkołami, mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, ośrodkami akademicko-naukowymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnymi lub fizycznymi, których zadania, działania lub cele są zbieżne z celami Fundacji;
 11. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji;
 12. tworzenie materiałów dydaktycznych;
 13. tworzenie platform wymiany informacji, propagowanie korzystania z nowych technologii;
 14. organizowanie kolonii, wycieczek i zajęć szkoleniowych dla młodzieży lub innych osób w ramach określonych celami Fundacji;
 15. prowadzenie akcji informacyjnych, badań, monitoringu, ewaluacji w zakresie określonym celami Fundacji;
 16. udzielanie nagród lub wyróżnianie osób, organizacji, których działania pomagają promować cele Fundacji;
 17. organizowanie, zapewnianie pomocy finansowej, rzeczowej dla osób, instytucji w ramach określonych celami Fundacji;
 18. inne niż wskazane powyżej sposoby realizacji celów fundacji.
 19. Działania Fundacji kierowane są do całej populacji, bez względu na płeć, rasę, religię, narodowość i status ekonomiczny.
 20. Działania Fundacji nie mogą dotyczyć propagowania doktryn religijnych, sprawowania kultów religijnych, ideologii ani programów politycznych.
 21. Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie zdefiniowanych celów statutowych.

Majątek i dochody Fundacji

§11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 PLN, a także ruchomości, nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe uzyskane przez Fundację w toku działania.

§12

Dochodami Fundacji składającymi się na jej majątek są:

 1. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, oraz praw majątkowych i niemajątkowych;
 2. subwencje osób prawnych;
 3. dotacje, darowizny, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i niemajątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
 4. dochody ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych.

§13

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową Fundacji oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności fundacji.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku.

Organy Fundacji

§14

 1. Organem zarządzającym w Fundacji jest Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem).
 2. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 Członków, w tym Prezesa, wybieranych przez Fundatorów na 3-letnią kadencję.
 3. Pierwszy Zarząd wybierają Fundatorzy.
 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Po upływie kadencji, członkowie Zarządu wykonują swoje zadania do momentu wyboru nowego Zarządu.
 6. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą śmierci, rezygnacji, odwołania członka Zarządu bądź uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Członek Zarządu jest uprawniony do rezygnacji z funkcji w każdym czasie.
 7. Przed upływem kadencji, Fundatorzy mogą odwołać wszystkich lub niektórych Członków Zarządu, jednomyślnie przy obecności przynajmniej 3 Fundatorów. W takim przypadku, Fundatorzy mają obowiązek w uchwale powołać nowych członków Zarządu, chyba że nie jest to konieczne ze względu na pozostawienie minimalnej ilości Członków Zarządu. Odwołanie wszystkich lub niektórych Członków Zarządu może nastąpić, w momencie działania któregoś z Członków na niekorzyść Fundacji, zaniedbań i/lub stanu zdrowia uniemożliwiającego prawidłowe wykonywanie obowiązków.
 8. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli zbierze się w pełnym składzie. Uchwały zapadają jednomyślnie i wymagają formy pisemnej.
 9. Fundatorzy mogą ustalić, że Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie i określić jego wysokość. W przypadku braku takiego postanowienia przyjmuje się, że Członek Zarządu pełni swą funkcję bez wynagrodzenia.
 10. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.

§15

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest samodzielnie każdy z członków Zarządu. Do zaciągania zobowiązań majątkowych Fundacji uprawniony jest każdy z Członków Zarządu, ale umowy muszą być podpisane minimum przez dwóch Członków Zarządu.
 3. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Fundacji i jej działalnością, o ile w niniejszym Statucie bądź w przepisach prawa nie zostały zastrzeżone na rzecz Fundatorów.

Rola Fundatorów

§16

Do kompetencji Fundatorów należy:

 1. wybieranie Członków Zarządu i zawieranie z nimi umów;
 2. podejmowanie uchwał o zmianie statutu fundacji;
 3. podejmowanie uchwał o likwidacji fundacji.
 4. Fundatorzy mogą podejmować decyzje w formie uchwał w niepełnym, trzyosobowym składzie. Uchwały zapadają jednomyślnie i wymagają formy pisemnej.

Postanowienia końcowe

§17

Decyzje o zmianie w Statucie Fundacji mogą dotyczyć wszystkich postanowień Statutu i mogą być dokonywane na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany te wymagają pisemnej zgody Fundatorów w formie uchwały i podejmowane są jednomyślnie na wspólnym posiedzeniu.

§18

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku podejmują Fundatorzy, w formie jednomyślnej uchwały. Uchwała o likwidacji określa, że środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz organizacji działającej na terenie Polski o zbliżonych celach statutowych.

Gliwice, dnia 11.12.2017